Vedtekter DES-Norge


Vedtekter for DES-NORGE vedtatt på årsmøtet 06.05.2002

Revidert på årsmøtet 25.04.2005.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Samarbeidende DES-klubber i Norge.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å samle De Eldres Boligspareklubber og tilsvarende interessegrupper i en organisasjon som skal arbeide for å løse felles problemstillinger ved etablering og drift av gunstige boligtilbud for eldre.

§ 3 Medlemskap

De Eldres Boligspareklubber og tilsvarende interessegrupper med samme formål som DES-klubbene kan søke opptagelse. Inn – og utmeldelse skjer ved skriftlig henvendelse til styret. Ved avslutning av medlemskap må kontingenten betales fullt ut for det kalenderår utmeldingen skjer. Årskontingenten betales overensstemmende med medlemstallet pr. 1.januar i inneværende år i den tilsluttende boligspareklubb.

§ 4 Styre og ledelse av foreningen.

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styreverv forutsetter at styre- og varamedlemmer velges fra klubber som er medlemmer i DES-Norge. Funksjonstiden for leder og styremedlemmer er 2 år, for varamedlemmer 1 år. Styret bestemmer hvorledes ledelsen skal organiseres, herunder eventuell ansettelse av sekretær. Lederen og ett styremedlem, eller 3 styremedlemmer i felleskap tegner foreningens firma. Styret kan meddele prokura.

§ 5 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mai måned. Medlemmene innkalles med 30 dagers varsel samtidig som årsberetning og regnskap utsendes.

Forslag som ønskes behandlet må sendes styret senest 20 dager før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag om vedtektsendringer må sendes medlemmene senest 7 dager før generalforsamlingen. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlemsklubb eller interessegruppe har 1 stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles på 7 dagers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmene.

På ordinær generalforsamling skal følgende behandles:

  1. Årsberetning og regnskap
  2. Fastsettelse av kontingent
  3. Godtgjørelse
  4. Innkomne forslag
  5. Valg av styre
  6. Valg av valgkomité
  7. Valg av revisor
  8. Andre saker nevnt i innkallingen

§ 6 Oppløsning

Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall av de avgitte stemmer. Ved oppløsning velges et avviklingsstyre som fordeler foreningens aktiva på de registrerte medlemmer i forhold til medlemsgrupperingens størrelse.

DES-Norge