Forslag til Vedtekter DES-Klubber


En av de viktigste oppgaver DES-Norge har er å utarbeide forslag til vedtekter for klubb og borettslag. Dette er særlig aktuelt etter revideringen av Lov om Borettslag i 2004.

Vårt forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som gjelder både DES-klubber og DES-borettslag:

  1. Vedtektsbestemmelsene som gjelder vilkårene for å bli andelseier i laget.
  2. Vedtektsbestemmelsene som gjelder forkjøpsrett.
  3. Vedtektsbestemmelsene om pris ved overføring av andel.

Forholdet til borettslagslovene.

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene om lov om borettslag av 6.juni 2003.

DES-Norge kan kontaktes ved spørsmål om ajourføring av lover og ved start av klubber.

Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke av styret i DES-klubben. ( jfr. vedtekter for DES-klubb §7Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag:VEDTEKTER FOR

 ……………………….. BOLIGSPAREKLUBB FOR ELDRE


Tilsluttet De Eldres Boligspareklubber i Norge )


Vedtatt i stiftelsesmøte ……./……. – ………..

§ 1.

Formålet for ……………………………..BOLIGSPAREKLUBB FOR ELDRE er å tilby medlemmene seniorleiligheter i boligspareklubbens bygg.

§ 2.

Ektepar, samboere og enslige kan tegne medlemskap. Vilkårene for medlemskap er at enslige, eller minst at en av ektefellene har fylt 40 år.
Det kan settes som vilkår for medlemskapet at det blir innbetalt et nærmere bestemt minimumsbeløp (p. t.  kr. 200 pr. mnd.) på en rentebærende konto for medlemmet, i den bank DES-klubben finner det gunstigst å inngå en spesiell avtale med.

Hvis ektepar eller formelt registrert samboerskap med felles adresse, som har medlemskap, oppløser ekteskapet eller samboerskapet, har bare den ene part rett til å beholde opparbeidet ansiennitet, og kan videreføre medlemskapet. De to må ved deling av boet bli enige om hvem som skal beholde medlemskapet.


Medlemmer som er tildelt bolig gjennom Boligspareklubben skal fortsatt være medlemmer av DES-klubben.

§ 3.For tildeling av leiligheter gjelder følgende:

  • 3.1 – Medlemskap gir rett til bolig i bygg boligspareklubben skaffer. Det er en forutsetning at tildeling av bolig skjer til medlem som har fylt 60 år. Etter søknad kan styret i de enkelte borettslag ved behov godkjenne salg av andel til medlemmer som har fylt 55 år.
    Boligen tildeles av boligspareklubbens styre etter medlemsansiennitet. Ved lik ansiennitet kan styret bestemme loddtrekning.
  • 3.2 – Ved fraflytting eller død skal andelsleiligheten overdras gjennom styret. Overdragelsesbeløpet for en andel skal ikke overstige opprinnelig kostpris, (innskudd + lån) justert med endringene i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindekse (for småhus eller boligblokk) fra første gangs erverv ved nybygg til dato for avhendelse, tillagt varige påkostninger og andel formue / disponible midler i borettslaget i henhold til årsmeldingen for andelen (og eller i henhold til avregnet verdier i følge regnskap per dato), og med fradrag for slitasje og elde samt manglende vedlikehold og skader. Varige påkostninger, eventuelle fradrag og overdragelsesbeløpet fastsettes av sertifisert takstmann oppnevnt av DES-klubben i samråd med borettslagets styre. Salg av andelen skal bare skje ved forretningsfører eller annen godkjent megler/advokat som har bevilling og som er oppnevnt av DES-klubben i samråd med borettslagets styre.

§ 4.

Styret i …………………………………. BOLIGSPAREKLUBB FOR ELDRE BESTÅR av 5 personer samt 2 vararepresentanter. Styremedlemmene velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen – vararepresentanter velges for ett år. 

Leder velges ved særskilt valg.

Samtlige må være medlem av Boligspareklubben.

§ 5.

Til vedtektsendringer trengs 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen. Ektepar/ samboere representerer en stemme. Hver av de fremmøtte stemmeberettigede kan møte til generalforsamlingen med fullmakt.

§ 6.

Til generalforsamlingen, som holdes hvert år innen utgangen av mai måned, blir medlemmene innkalt med 14 dagers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må innsendes skriftlig til styret med en måneds varsel.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

  • Styrets beretningRegnskap med revisors beretning
  • Fastsettelse av kontingent
  • Innkomne forslag

Valg:

a) Leder
b) 
Styremedlemmer
c) Varamedlemmer
d) Valgkomité
e) Revisor med varamann

§ 7.

Endring av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke av styret i DES-klubben.
(jfr. vedtekter for borettslaget § 1 og § 24)

DES-Norge